O MNĚ

Dovolte mi představit se

Jmenuji se Lenka Krejčí a pracuji v oboru, který jsem vystudovala na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku – Zahradní a krajinná tvorba v roce 2006 (nyní Česká zahradnická akademie Mělník). Dlouholetou praxi jsem získala v rodinné firmě, kde jsem byla u vzniku mnoha soukromých zahrad i veřejné zeleně a jejich následné údržbě. Po rodičovské dovolené jsem opustila realizace a pustila se čistě do projekce.

Pravidelně se vzdělávám na seminářích a konferencích.

Jsem členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT).

Pracuji s licencovaným programem Sadovnická projekce, se kterým jsem se seznámila již při studiích na VOŠ. Slouží primárně pro účely zahradní a krajinné tvorby.

Každý projekt zpracovávám individuálně tak, aby splnil požadavky a očekávání investora a přispěl k lepší představě o budoucím vzhledu zahrady. Cílem mých služeb je vytvářet prostory, které budou plnit svoji funkci a svým majitelům poskytnou radost, místo pro zábavu a odpočinek.

Spolupracuji se zahradnickými firmami v okolí Prostějova a Olomouce, které Vám mohou zajistit následnou realizaci zahrady dle projektu, včetně závlahových systémů, vodních prvků, zelených střech, či drobných stavebních prvků.

Dále spolupracuji se spolkem Natureas z.s. zabývající se dotačním poradenstvím pro obce v ČR v oblasti zeleně, pro který zpracovávám návrhy a odborné posudky na výsadbu dřevin.

PROJEKT ZAHRADY

1. STUDIE

Každý architektonický projekt začíná studií, ve které se formuluje přesné zadání, ověřují se různá řešení a hledá se koncept. V této fázi je důležitá oboustranná spolupráce, protože je nezbytné, aby se ve výsledné zahradě cítil dobře především klient. Studie obsahuje tyto části:

Vyhodnocení současného stavu zeleně

Stávající vegetaci začlením do samotného návrhu, v případně potřeby navrhnu její ošetření.

Návrh zahrady

Je prezentován ve formě půdorysu. Jedná se o podklad, který řeší:

    • základní prostorové a funkční členění zahrady (kde bude zpevněná plocha, trávník, okrasné či užitkové záhony, relaxační zóny, či místa pro zábavu)
    • umístění vegetačních prvků (stromy, keře, živé ploty, trvalkové záhony aj.)
    • umístění technických prvků (pergoly, cesty, dětská hřiště, ohniště, plastiky, vodní prvky atd.)

Tento podklad zahrnuje mnoho faktorů, např. investor a jeho požadavky, architektura a provozní vztahy domu, okolní zástavba, přírodní podmínky, finance, trendy, Vaše děti, zvířecí mazlíčci, či navazující krajina.

Průvodní zpráva

Popisuje vlastní návrh zahrady, jeho řešení včetně inspiračních fotografií, které mají nastínit především materiálové řešení, charakter výsadeb či technických prvků a zajistit, aby došlo ke vzájemnému vyjasnění představ mezi projektantem a klientem.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V projektové dokumentaci je schválená studie rozpracována do takové podrobnosti, aby zahrada mohla být zrealizována.

Osazovací plán

Vychází ze studie zahrady. Jedná se o přesný plán zahrady, z kterého je patrné, jaké rostliny (jehličnany, listnaté stromy a keře, trvalky, traviny, popínavé rostliny, cibuloviny) kam budeme vysazovat a kolik jich bude potřeba. Pro snadnější orientaci osazovací plán vyhotovuji ve větším měřítku, např. rozdělením do menších celků. Součástí osazovacího plánu je seznam rostlinného materiálu, který obsahuje latinské i české názvy rostlin a jejich počet.

Vizualizace

Součástí návrhu může být několik pohledů, případně vizualizace řešeného prostoru.

Vytyčovací plán

Návrh obsahuje kóty s vyznačením jednotlivých ploch – trávník, záhony, mulčované plochy, technické prvky, cesty, schody, obrubníky, osvětlení a mnoho dalšího.

Technická zpráva

v případě, že si budete chtít zahradu zrealizovat sami, zpráva popisuje a definuje technické řešení projektu. Obsahuje seznam všech použitých prvků a materiálů, seznam rostlin, výkaz výměr a technologie založení výsadeb. Dále obsahuje seznam nezbytných a doporučených opatření, které je třeba dodržovat pro správný vývoj a fungování zahrady i v následujících letech.

Předběžný rozpočet

Na žádost zajistím nacenění projektu realizační zahradnickou firmou.

JAK PROBÍHÁ DOMLUVA

Po telefonické či mailové komunikaci si dohodneme schůzku, a to u Vás doma, na řešeném pozemku nebo u mne v kanceláři.

=

Proběhne prvotní konzultace, na které mi sdělíte Vaše požadavky a přání ke své budoucí zahradě.

=

Následně vypracuji studii projektu, kterou spolu projdeme a odsouhlasíme si funkční a půdorysné rozvržení zahrady.

=

Následuje detailní vypracování projektové dokumentace včetně osazovacího plánu s konkrétními rostlinami.

=

Po odsouhlasení rostlinného sortimentu předávám dokumentaci Vám nebo vybrané realizační firmě.